Haku

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston käyttösäännöt

1 Käyttösäännöt 14.2.2024 alkaen

Tervetuloa Hämeenlinnan kaupunginkirjaston käyttäjäksi! Olet sitoutunut noudattamaan käyttösääntöjä asioidessasi kirjastossa, saadessasi kirjastokortin tai suostuessasi vastuuhenkilöksi. Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt perustuvat lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016 § 14): ”Kunta voi hyväksyä yleisen kirjaston käyttösäännöt, joilla edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Käyttösäännöissä voidaan antaa määräyksiä kirjaston tilojen ja omaisuuden käytön ohella kirjastoaineiston lainaamisesta, varaamisesta, lainauskiellosta, kirjaston käyttökiellosta ja maksuista.”. EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn. Suomen kansallinen tietosuojalaki on vielä käsittelyvaiheessa. Tietosuoja-asetus tuo rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille tiettyjä velvoitteita, jotka edellyttävät käyttösääntöjen päivittämistä ajantasaisiksi.

1.1 Kirjaston asiakkuus, kirjastokortti

Jokaisella asiakkaalla on oltava kirjastokortti. Asiakas saa kirjastokortin asioimalla kirjaston palvelupisteessä virkailijan tallentaessa tiedot kirjaston asiakasrekisteriin - tai täyttämällä sitoutumislomakkeen, johon merkityt tiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin. Lainauskortiksi käy vain kirjastokortti.

Asiakkuutta varten asiakkaan tai vastuuhenkilön on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella sekä ilmoitettava henkilötunnuksensa ja yhteystietonsa. Kirjaston asiakkuus on henkilökohtaista. Toisen 15 vuotta täyttäneen täysivaltaisen henkilön puolesta asioiminen edellyttää valtakirjaa.

Henkilötunnusta ei käytetä asiakastunnisteena lainaustilanteessa. Henkilötunnistetta käytetään asiakkaan yksilöivänä tunnistetietona kirjastojärjestelmän sisällä, minkä vuoksi kirjasto edellyttää, että asiakas luovuttaa henkilötunnuksensa tallennettavaksi asiakasrekisteriin, pl. maahanmuuttajat, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Järjestelmän sisäisenä tunnisteena voidaan käyttää tällöin passin tai vastaanottokeskuksen asiakaskortin tietoja. Henkilötunnusta käytetään lainaajakortin antamista ja lainausoikeuden lakkaamista koskevissa tilanteissa sekä perintätilanteissa. (Tietosuojalautakunnan päätös 29.11.1993 56/1993) Henkilötunnus voi olla näkyvissä kaikille kirjastojärjestelmän asiakasrekisterin käyttäjille.

Yleisellä kirjastolla on oikeus kerätä asiakkuutta varten tarvittavat henkilötiedot, jotka muodostavat asiakasrekisterin. Asiakasrekisteriä käytetään vain lainaustenvalvontaan. Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisen käyttöön. Jokaisella on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Allekirjoittamalla kirjastokortin tai ko. lomakkeen asiakas hyväksyy kirjaston asiakkuuden ja sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiaalta ja yhteisölainaajalta (koulu, päiväkoti, laitos tai muu yhteisö) vaaditaan vastuuhenkilön (esim. huoltaja, koulun tai päiväkodin virkavastuullinen johtaja) sitoumus.

Vastuuhenkilön sitoumus vaaditaan myös, jos henkilöasiakkaalla on edunvalvoja tai muu lakimääräinen edustaja.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa kirjastokortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortin katoamisesta sekä nimen ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta aineistosta niin pitkään, kunnes katoamisilmoitus kirjastoon on tehty.

Rekisteristä poistetaan asiakastiedot, joita asiakas ei ole käyttänyt viiteen vuoteen ja joihin ei liity selvittämättömiä asioita (esim. maksamattomia maksuja). Poistot tehdään kerran vuodessa.

1.2 Aineiston lainaaminen ja varaaminen ja käyttö

Kirjastokortti on aina esitettävä aineistoa lainattaessa. Ilman kirjastokorttia voi lainata vain asiakaspalvelutiskillä esittämällä kuvallisen henkilötodistuksen. Automaateilla voi lainata vain kirjastokortilla.

Aineistoa voi varata asioimalla kirjaston asiakaspalvelussa tai verkkokirjaston kautta. Noudettavasta varauksesta saa ilmoituksen sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä. Varaaminen on maksutonta. Varaus on noudettava 7 vuorokauden kuluessa saapumisilmoituksen lähtemisestä. Kirjastoautossa ja kotikirjastopalvelussa voidaan noudattaa toiminnan mukaisia noutoaikoja.

Ellei tarvittava aineisto löydy Hämeenlinnan kirjaston kokoelmista, sen voi pyytää kaukolainaksi muualta Suomesta tai ulkomailta. Aineiston voi varata myös seutulainana Vanamo-kirjastojen (Hattula, Hämeenlinna, Janakkala) alueelta. Seutulainasta voidaan periä kuljetusmaksu. Seutuvaraus- ja kaukopalvelumaksut esitetään käyttösääntöjen Maksut ja taksat -liitteessä.

Kirjastossa on käytettävissä ja lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston sisällöstä eikä tietojen oikeellisuudesta eikä sen aiheuttamista vahingoista asiakkaille. Asiakkaalla lainassa olevien teosten määrää voidaan rajoittaa perustellusti aineiston määrään tai kysyntään liittyen. Laina- ajat ovat 7, 14 tai 28 vrk. Kirjastoautoissa ja kotikirjastopalvelussa voidaan noudattaa toiminnan mukaisia laina-aikoja. Elokuvia ja pelejä ei lainata asiakkaille, jotka eivät täytä lakisääteisiä aineistokohtaisia ikärajoja.

Lainan voi uusia, jos siitä ei ole varauksia tai uusimiskertojen maksimimäärä ei ylity.

1.3 Palauttaminen, palauttamisen määräajat ja uusiminen

Asiakkaan on palautettava aineisto viimeistään lainan eräpäivänä kirjaston aukioloaikana. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan kuitin. Joissakin kirjastoissa on käytössä palautusluukku. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu myös asiakkaan vastuulla ja lainat palautuvat seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Palautusluukut saattavat olla ajoittain suljettuina. Eräpäivät ilmoitetaan eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydessä. Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus kolme vuorokautta ennen eräpäivää sähköpostiin. Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten perillemenosta.

Myöhästyneestä aineistosta peritään maksu ja korvaus palautuskehotuksista sekä muista perintätoimista. Lainojen palauttamatta jättäminen ja maksamattomien maksujen laiminlyönti kehotuksista huolimatta aiheuttaa lainausoikeuden menetyksen ja perintä siirtyy perintätoimistolle.

Lainat voi uusia kirjaston palvelupisteissä, puhelimitse tai verkkokirjastossa, jossa voi myös varata aineistoa.

1.4 Kirjaston asiakastilojen käyttö ja aukioloajat

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston toimipisteet ovat kaikille avoimia. Kokoelmia, palveluita ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Kirjaston toimipisteiden aukioloajat ja kirjastoautojen aikataulut tiedotetaan kirjaston toimipisteissä ja verkkokirjastossa.

Kirjastossa on käytössä avoin (WLAN) tietoverkko. Verkossa ei ole suojauksia ja asiakkaan on sitä käyttäessään huolehdittava itse riittävistä suojauksista. Kirjasto ei vastaa avoimen verkon käytöstä tai kirjastossa käytetyn välineistön aiheuttamista ongelmista eikä mahdollisista vahingoista asiakkaille.

Yleisen turvallisuuden lisäämiseksi kirjastoissa on käytössä kameravalvonta. Kameravalvontajärjestelmästä muodostuu asiakasrekisteri, jonka selosteen mukaisesti tarkoitus on ennaltaehkäistä ja selvittää kohteen omaisuuteen, henkilökuntaan tai asiakkaisiin kohdistuvaa rikollisuutta, ehkäistä vaaroja ja uhkia, auttaa järjestyksen valvonnassa sekä valvoa kiinteistön kuntoa. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus pyytää nähtäväkseen rekisteriselosteet.

1.5 Asiakastietokoneet ja mediatilat

Kirjastoissa on asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja tietokoneita ja tablettitietokoneita. Pääkirjastossa asiakkaiden käytössä ovat digitointi/editointitila, studio, soittohuone ja mediahuone, joissa asiakkaat voivat tuottaa ja editoida digitaalisia sisältöjä.

Kirjasto määrittelee tilojen ja tietokoneiden varaamiskäytännöt. (Ks. luku Kirjaston varattavat tilat) Tietokoneiden asetusten muuttaminen, ohjelmien asentaminen ja poistaminen on kielletty. Epäasiallisen, väkivaltaisen ja laittoman aineiston käyttö ja katselu kirjaston tiloissa on kielletty.

Kirjasto ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteiden tai verkkoyhteyksien toimintahäiriöistä tai käyttäjän toiminnasta. Käyttäjien on huomioitava myös voimassaolevan lainsäädännön (henkilörekisteri-, tekijänoikeus- ja rikoslaki) sääntelevät määräykset. Viranomaisilla on oikeus saada koneen käyttäjätietoja rikostutkintatapauksissa. Asiakas vastaa itse käsittelemiensä tietojen salassa pysymisestä ja tiedostojensa tallentamisesta.

Henkilökunnalla on oikeus rajoittaa tarvittaessa tietokoneiden käyttöoikeutta. Käyttäjä sitoutuu korvauksiin, jos laitteille tai ohjelmille tehdään tahallista vahinkoa tai ilkivaltaa sinä aikana kun käyttäjä on varannut tilan.

1.6 Kirjaston varattavat tilat

Kirjaston varattavien tilojen käytössä noudatetaan kokoontumislakia (22.4.1999/530) ja julkisista tiloista annettuja viranomaisohjeita ja poliisin ja pelastuslaitoksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Hämeenlinnan kaupunginkirjastossa on varattavissa eri kokoisia kokous- tapahtuma- ja näyttelytiloja, joita käytetään koulutus- kulttuuri ja yleisötilaisuuksiin. Tilat ovat käytössä kirjaston aukioloaikoina. Tavoitteena on tukea erityisesti paikallista kulttuuri- ja harrastustoimintaa. Kirjaston tiloissa ei järjestetä kaupallisia tilaisuuksia. Ensisijaisesti kirjaston tiloja käytetään joko kirjaston itsensä tuottamiin tai sen kanssa yhteistyössä tuotettaviin tapahtumiin ja näyttelyihin.

Kirjaston tilat ovat varattavissa sähköisesti kirjaston tilavarauspalvelussa. Tilat, niiden käyttöehdot ja varauskalenterit löytyvät palvelusta. Aikoja voi varata myös kirjastoista.

Varatessaan tilan käyttäjä sitoutuu noudattamaan kirjaston tilojen yleisiä käyttöehtoja. Maksullisten varausten hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Tilan varannut yhdyshenkilö tai ryhmän vetäjä vastaa ryhmästä ja järjestyksen säilymisestä. Kaikille avoimista yleisötilaisuuksista on aina sovittava erikseen kirjastotoimenjohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön kanssa (Kokoontumislaki 22.4.1999/530 13 §)

Kirjaston tiloissa vain kirjasto voi olla vastuullisena järjestäjänä yleisötilaisuuksissa, joissa edellytetään ilmoitusta poliisille ja/tai turvallisuus/pelastussuunnitelmaa.

1.7 Omatoimikirjastot, verkkoasiointi ja e-aineistot

Kirjautumista - kirjastokortin numero + tunnusluku - edellytetään asioitaessa omatoimikirjastossa, verkkokirjastossa ja automaateilla ja lainattaessa/ladattaessa e-aineistoja.

Asiakas saa kirjastokorttiinsa tunnusluvun tunnistautumista vaativia kirjastopalveluita varten. Tunnuksia tarvitaan muun muassa kirjauduttaessa verkkokirjastoon, automaateilla sekä omatoimikirjastojen ja e-aineistojen käyttämiseen.

Omatoimikirjastolla tarkoitetaan kirjastoa, jossa ei ole omatoimiaikana henkilökuntaa paikalla, ovet ovat lukittuina ja asiointi tapahtuu täysin itsepalveluna.

Omatoimikirjastoissa asioimiseksi asiakas tarvitsee kirjastokortin ja henkilökohtaisen tunnusluvun. Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan allekirjoittama sopimus. Sopimus on allekirjoitettava paikan päällä kirjastossa. Yhteisökorteille pääsy sallitaan erillisellä sopimuksella.

Jokaisen asiakkaan on kirjauduttava sisään omalla kirjastokortillaan, poikkeuksena alle 15-vuotiaat, jotka voivat käydä omatoimikirjastossa yhdessä huoltajan kanssa. Kortin omistajan vastuulla on huolehtia, että kaikki poistuvat samaan aikaan.

Kulunvalvontajärjestelmästä muodostuu asiakasrekisteri, jonka selosteen mukainen tarkoitus on asiakkaiden oikeussuojan ja turvallisuuden takaaminen, kohteen omaisuuden suojaaminen sekä rikosten ennaltaehkäiseminen ja niiden selvittäminen.

Henkilökunnalla on oikeus rajoittaa tarvittaessa omatoimikirjastojen käyttöoikeutta.

1.8 Kirjaston käyttäjän yleiset velvollisuudet

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjaston aineistoja ja muuta omaisuutta huolellisesti siten, etteivät ne vaurioidu. (Kirjastolaki 13 §, Järjestyslaki 612/2003)

1.9 Maksuttomuus ja maksut

Asiakkaalle maksutonta on kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta. Kirjasto perii Maksut ja taksat-liitteen mukaisesti maksut mm. myöhässä palautetusta aineistosta, huomautusilmoitusten ja laskujen toimittamisesta, seutulainoista, kaukolainoista, rikkoutuneista koteloista sekä tulosteista.

Myöhästymismaksut alkavat kertyä eräpäivän jälkeisenä päivänä. Kirjasto lähettää asiakkaalle ensimmäisen huomautusilmoituksen 14 vrk eräpäivästä, paitsi varatusta aineistosta jo aiemmin. Hoitamattomat maksut ja korvaukset siirretään perintään. Lasten ja nuorten aineistosta perimme vain huomautus- ja perintäkulut.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava kirjaston asiakaspalveluun vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä aineiston arvoa vastaava korvaushinta. DVD-, BluRay- ja CD ROM –levyjä ei tekijänoikeudellisista syistä pysty korvaamaan vastaavilla tallenteilla, vaan nämä korvataan korvaushinnalla, joka sisältää tekijänoikeusmaksun. (Kirjastolaki 12 §, Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007)

1.10 Lainauskielto

Maksamattomat maksut ja korvaukset jäävät asiakkaalle velaksi. 20 € ja sen ylittävät velat aiheuttavat automaattisesti lainauskiellon. Laskulle tai perintään mennyt aineisto aiheuttaa lainauskiellon. Asiakas saa lainausoikeuden takaisin palauttaessaan myöhässä olevan aineiston tai korvatessaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston ja maksaessaan kertyneet maksut.

1.11 Kirjaston käyttökielto

Kirjastotoimenjohtaja tai hänen sijaisensa voi antaa asiakkaalle määräaikaisen, kirjastokohtaisen käyttökiellon (max. 30 vrk), mikäli asiakas huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Ennen kiellon antamista on asiakasta kuultava ja käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.

2 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston maksut ja taksat 17.2.2024 alkaen voimassa toistaiseksi

2.1 Myöhästymismaksut

 • Aikuistenosastojen myöhästymismaksu 0,10 e/laina/päivä.
 • Yhden lainan myöhästymismaksu enintään 6 e.
 • Myöhästymismaksu peritään jokaiselta kalenteripäivältä eräpäivän jälkeisestä päivästä alkaen.
 • Lasten- ja nuortenosastojen lainoista ei peritä myöhästymismaksuja.
 • Lainauskielto astuu voimaan, jos myöhästymismaksuja on 20 e tai enemmän.

2.2 Muistutukset

Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään kaksi muistutusta, minkä jälkeen siitä lähetetään lasku tai aineisto siirretään ulkoiseen perintään.

 • 1. muistutus on maksuton (1. palautuspyyntö kirje tai sähköposti)
 • 2. muistutus 2 e (2. palautuspyyntö kirjeenä)
 • lasku 5 e (korvauskehotus kirjeenä)

Ensimmäinen muistutus lähetetään kaksi viikkoa eräpäivästä, paitsi varatusta aineistosta 1-2 vrk eräpäivästä.

Laskulle tai perintään mennyt aineisto aiheuttaa lainauskiellon.

2.3 Palvelumaksut

 • Varaukset Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmista ovat maksuttomia.
 • Seutuvaraus Hattulan ja Janakkalan kunnankirjastojen kokoelmista 2,50 e/nide.
 • Kaukolainamaksu 8 e.
 • Kaukolainajäljennöksistä veloitetaan lähettäjäkirjaston määräämä maksu.

2.4 Korvaukset

Uusi kirjastokortti kadonneen tai rikkoutuneen tilalle:

 • aikuiset 4 e/kpl
 • lapset 2 e/kpl

Ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen.

Rikkoutuneen aineistokotelon korvaushinta on 2 e/kpl.

Kadonneesta tai turmeltuneesta aineistosta peritään kirjaston määräämä korvaus.

2.5 Myyntihinnat

 • kopio tai kirjoitintuloste (mustavalko) 0,50 e/kpl
 • värikopio tai värituloste 1 e/kpl
 • CD-ja DVD-levyt 2 e/kpl
 • muistitikku 10 e/kpl
 • muovikassi 0,20 e/kpl
 • kangaskassi 5 e/kpl
 • paperikassi 0,40 e/kpl
 • T-paita 10 e/ lasten 6e
 • kirjakoru 12 e/kpl

2.6 Pääkirjaston vuokrattavat tilat/hinnoittelu

Kirjaston varattavat tilat ovat pääosin maksuttomia yksityishenkilöille, yleishyödyllisille yhdistyksille, kerhoille, opintopiireille yms. yleisötilaisuuksien ja kokousten järjestämistä varten.

Maksuttomia tiloja ei voi käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaikki tilat ovat maksuttomia Hämeenlinnan kaupungin yksiköille.

Kirjastossa ei voi järjestää kursseja tai toistuvia tilaisuuksia, joista otetaan pääsy- tai osallistumismaksu (koskien myös materiaalikuluja). Yksittäisiä osallistujille maksullisia tapahtumia voi järjestää.

Kirjastotoimenjohtajalla on oikeus antaa vuokrattava tila maksutta käyttöön kirjastopalveluja tukevalle toiminnalle kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettyihin tilaisuuksiin.

Tiloja voidaan harkinnan mukaan antaa maksutta lasten ja nuorten ryhmien käyttöön ko. ryhmien harrastustoiminnan tukemiseksi. Nuoriksi luetaan alle 29-vuotiaat. (Nuorisolaki 1285/2016)

2.7 Kokous- ryhmä ja opiskelutilat

 • Leino-Sali, 2.krs, kokous- luento ja monitoimitila. Yleishyödylliset yhteisöt/ei-kaupallinen käyttö 35 €/t.

2.8 Näyttelytilat, 2 krs.

 • Kirjaston Galleria. 15 €/pvä. Max 4 viikkoa.

Tilavuokrista peritään laskutuslisä 15€, mikäli asiakas ei maksa varausta tilavarauspalvelussa.

Myyntihinnat, tilavuokrat ja laskutuslisä sis. alv 24%